Purin

Pictures

Purin Pictures คือกองทุนสนับสนุนภาพยนตร์อิสระในประเทศภูมิภาคอาเซียน เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2560 ภายใต้มูลนิธิภูรินทร์ ซึ่งทุนที่สนับสนุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทุนผลิตภาพยนตร์ในช่วง Production, ทุนผลิตภาพยนตร์ในช่วง Post-production และทุนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ ปัจจุบันภาพยนตร์ที่เราสนับสนุนต่างได้รับการยอมรับจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติทั่วโลก อาทิ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์, เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส และเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน อันเป็นการช่วยส่งเสริมให้ภาพยนตร์อาเซียนเข้าถึงกลุ่มผู้ชมต่างชาติในวงกว้างยิ่งขึ้น

EN TH

ABOUT